1.1.Прог..pdf
1.3.Прог..pdf
2.1.Прог..pdf
2.5.Прог..pdf
инструкция по ведению классных журналов.pdf
АРЫЗ.прог..pdf
Программалык аккр.даярдануу жонундо буйрук.pdf
Оздук анализ.прогр..pdf
Аккр.п.Э.Керимгазиев.програм 09.11.21-ж.pdf
Устав.pdf
Этикалык кодекстер.pdf
ОТЖП.pdf
Сыймыктуу бутуруучулор.pdf
Насаатчылык боюнча.pdf
Насаатчынын жылдык иш-планы.pdf
УБ жобо.pdf
Каттоо иши.pdf
Мектептин фотолору.pdf
Тарификация .pdf
Окуу жыл башт. ж.до буйрук.pdf
Мамлекеттик акт .pdf
Базистик окуу планы 2020-2021-окуу жылы.pdf
МИТнун жылдык иш планы .pdf
Соц.педагогдун жылдык иш планы.pdf
Отчёт-анализ 2020-2021.pdf
перспективалык план .pdf
Айлык пландар.pdf
Регламенттер.pdf
МЕКТЕП АДМИНСТРАЦИЯСЫНЫН ФУНКЦИОНАЛДЫК МИЛДЕТТЕРИ.pdf
Пед.жамаат .pdf
Жумалык пландар.pdf
1-2-чейректик анализ отчёт -..pdf
2-3-чейректик анализ отчёт -.pdf
3-4-чейректик,жылдык анализ отчёт (восстановлен).pdf
Эмгек келишим.pdf
СЭС боюнча.pdf
Ата-энелер университетинин жобосу.pdf
Ата-энелер университети боюнча токтом.pdf
Ата-энелер университетинде отулуучу иштердин планы.pdf
Мектепте ысык тамакты уюштуруу.pdf
Орт,жарандык,коргонуу,эмгекти коргоо б.ча.pdf
Эмгек келишим.pdf
Д-10 .pdf
Этикалык комиссиянын токтому.pdf