МЕКТЕП УСТАВЫ

Устав.pdf
МЕКТЕП АДМИНСТРАЦИЯСЫНЫН ФУНКЦИОНАЛДЫК МИЛДЕТТЕРИ
Буйрук 74,77,78,80